Regler

Regler

Pasning og fodring

I prisen for boksleje indgår benyttelse af stedets faciliteter samt foder, hø og halm. Det indgår ikke i hestepensionens ydelser og prisen for boksleje at fodre eller sætte hestene på fold. Disse ydelser samt mugning af boks kan aftales særskilt med staldpersonalet. Hestene fodres normalt to gange dagligt: morgen - aften med standardfoder efter individuel foderplan. Hø/Wrap gives i afmålte mængder efter aftale. Fodring med specialfoder kan aftales. Foder, halm, m.m. ud over det, der gives hestene indenfor foderplanens rammer, kan købes via pensionen. Ekstrafoder/Tillægsfoder kan gives ved hovedmåltider, hvis foderet er anrettet i spand eller anden beholder. Hestene sættes dagligt på fold. Hvor heste skal udsættes på andre præmisser, må ejeren indhente særaftale med personalet, der skal stå for ekstraarbejdet. Der føres tilsyn med hestene i forbindelse med fodringerne og før lyset slukkes om aftenen. I tilfælde af problemer søges ejeren tilkaldt; mislykkes dette er pensionen berettiget/forpligtet til at handle på en måde, som tjener hestens interesser bedst, f.eks. ved tilkaldelse af bistand såsom dyrlæge eller smed - dette sker for hesteejerens regning. Der forefindes personligt skab i stalden for alle hesteejere. Det er hesteejerens eget ansvar at sørge for hængelås. Pensionen har ret til at placere og omplacere heste efter f.eks. størrelse og trivselsforhold. Omplacering vil normalt blive varslet. Lyngdal Hestepension giver hesten ormekur ved ankomsten og herefter bliver der taget gødningeprøver regelmæssigt. Dette er obligatorisk for alle heste. Prisen for ormekur indgår ikke i staldlejen og skal således betales særskilt.


Hesteejerens forpligtelser

Unoder, såvel i stald som på fold, skal klart oplyses til udlejer. Pensionen kan vælge at betragte bevidst undladelse heraf som misligholdelse af aftalen. Der skal udvises rolig og besindig adfærd på pensionens område, herunder må hestene kke forstyrres unødigt i stald såvel som på fold. Hesteejeren er medansvarlig for at pensionen fremstår i pæn og opryddet stand. Det forventes at staldgange, vandspiltoug og andre arealer holdes ryddelige for redskaber, striglekasser, spande, etc. Gyldig vaccinationsattest skal forevises før hesten kan få adgang til Lyngdal Hestepensions stalde og folde. Ridning i ridehuset samt på banen skal ske hensynsfuldt. Ved møde på samme spor rides der venstre skulder mod venstre skulder. Ridehuset må kun benyttes af personer, der har tilknytning til Lyngdal Hestepension gennem opstaldning, undervisning etc. Det er muligt at opstille springbane på den udendørs ridebane. Materialer tilhørende Lyngdal Hestepension kan benyttes; hesteejerne står dog selv for vedligeholdelsen af springmaterialer. Stalden skal have ro senest kl. 22.00. Ved dette tidspunkt skal pensionen være rømmet. Afvigelser herfra kan hvor særlige forhold taler herfor, aftales i hvert enkelt tilfælde. Parkering skal ske på ejendommens parkeringsplads eller overfor.


Risiko og ansvar

Hesten opstaldes for ejerens egen regning og risiko i enhver henseende. Ejeren bærer ansvaret for det af ham ejede dyr. Forsikring af hest samt udstyr påhviler hver enkelt hesteejer. Det for ridebane og stald gældende ordensreglement skal til enhver tid overholdes. Al færdsel på virksomhedens område sker i enhver henseende på hesteejerens egen risiko og ansvar, ligesom hesteejeren bærer ansvaret for de af ham medbragte personer. Ved større eller gentagne ødelæggelser af hestepensionens ejendom begået af heste, påhviler det hesteejeren selv at retablere det ødelagte samt at foretage de nødvendige foranstaltninger for at forhindre gentagelser. Ejeren er pligtig at informere evt. parter om indholdet af denne kontrakt. Parter er underlagt de samme vilkår som hesteejere og træder i hesteejerens sted, hvor dette finder anvendelse.


Opsigelse

Opsigelse af boks eller løsdrift kan ske gensidigt med en måneds varsel, regnet fra udgangen af en måned. Dog kan opsigelse ske med øjeblikkelig virkning ved misligholdelse af betalingsbetingelser, ved groft brud på pensionens regler eller på almindelig god tone og opførsel.